Övrigt

Information om övriga saker som berör byggbranschen, bl.a. information om CE-märkning, skyldigheter till skatteverket samt en handbok i installationsteknik hittas här.

Skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader och arbetstagare träder i kraft 1.7.2014

Företagen ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad

Företag och egenföretagare som beställer byggarbeteska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. De ska lämna uppgifterna separat för varje byggarbetsplats om de byggentreprenader som de köpt i det fall att värdet på entreprenadavtalet överstiger 15 000 euro.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på byggarbetsplatsen måste varje månad lämna uppgifter om alla de personer som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen om värdet på hela byggprojektet på den gemensamma byggarbetsplatsen överstiger 15 000 euro.

Mera information hittar du här:

 

CE-märkning av byggprodukter

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2013. Efter detta är CE-märkning obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det utfärdats en europeisk teknisk bedömning.

Mera informationen hittar du här:

 

Offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling bör man följa bestämmelser som reglerar bland annat de olika skedena i konkurrensutsättningen, uppsättande av anbudsdokumenten, annonsering om upphandling och underskrivande av upphandlingskontrakten. Mera information hittar du här:

 

Handbok i installationsteknik

Denna handbok strävar till att ge ett täckande, men komprimerat basinformationspaket om installationstekniken och dess betydelse.

Du kan ladda ner handboken här: Handbok i installationsteknik

 

Handbok "Ljud från rörinstallationer"

VVS Företagen (i Sverige) har gett ut handboken. Boken ger råd om hur rörinstallationer kan utföras utan att man får störande ljud i angränsande bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och
liknande. Exempel visar var och när det kan krävas åtgärder, hur ljuddämpande produkter kan monteras och något om vilka risker som finns. Boken tar upp vad man ska tänka på när man ställer ljudkrav, projekterar och monterar installationer.

Du kan ladda ner handboken här: Ljud från rörinstallationer

 

VVS-reparationskort för föreningshus

Finlands Hembygdsförbund har publicerat anvisningar för föreningshus som behandlar och anvisar om reparationsverksamhet angående uppvärmnings-, vatten- och avlopps- samt luftkonditioneringsapparatur och system.

Reparationskortet strävar till att uppmärksamma föreningshusens särdrag gällande användning och verksamhet samt mångfalden av byggnadstyper.

Du kan ladda ner reparationskortet här.

 

Fukt och mögeltalko

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det är ett femårigt verksamhetsprogram med syfte är att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att börja med fukt- och mögelskadorna. Med talkot förmedlas ny kunskap, färdigheter och redskap för byggnadernas hela livscykel. Dessutom påverkas attityderna på ett genomgripande sätt.

Fukt- och mögeltalkot leds från miljöministeriet och en styrgrupp som är tväradministrativ och inbegriper hela samhället har tillstatts.

Mera information och konkreta exempel hittar du här:

 

Anmälningar om byggande: entreprenad- och arbetstagaruppgifter

Både företag och hushåll ska lämna uppgifter om byggarbeten. Företagen ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. Hushållen ska lämna uppgifterna före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör.

Under länken finns mera information och elektroniska inlämnande blanketter:

Logga in/ut