Ny kompetensförordning för kylbranschen

Jobbar du med värmepumpar? Visst har du märkt att en ny förordning om kompetenskrav trädde i kraft 19.9.2016.

 

Statsrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 19.9.2016. Förordningen ersätter den tidigare kompetensförordningen (452/2009). Kompetenser som beviljats personer och verksamhetsutövare i enlighet med den tidigare förordningen förblir i kraft. I fortsättningen gäller kompetenskraven också installationer av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat samt elektriska brytare. Kompetens enligt förordningen krävs endast i sådan installations- och underhållsverksamhet som omfattar koppling eller öppnande av kyl- eller gaskretsar.

Den nya kompetensförordningen kompletterar föreskrifterna om kompetenskraven i 17 kapitlet i miljöskyddslagen (527/2014) och innehållet av de ansökningar om certifiering och anmälningar om verksamhet som ska lämnas till Tukes. I förordningen ges också föreskrifter om kontroll av läckage i anordningar.

Den nya kompetensförordningen anknyter till det system för certifiering av personer och verksamhetsutövare som förutsätts i Europaparlamentets och rådets F-gasförordning (EU) nr 517/2014 och ozonförordning (EG) nr 1005/2009:

Kompetenskraven gäller installation, underhåll, service, reparation, nedmontering eller läckagekontroll av anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ozonnedbrytande ämnen samt tillvaratagande av sådana ämnen.
Kompetenskraven omfattar bland annat följande anordningar och system: kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar, luftkonditioneringsanordningar i fordon, kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat, släckanordningar och elektriska brytare.
Kompetenskraven ska också iakttas när ämnen tas tillvara från avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter eller från anordningar som innehåller lösningsmedel som är baserade på fluorerade växthusgaser.

Kompetenskraven gäller i fortsättningen även kyltransportbranschen och elektriska brytare. Kompetens inom dessa branscher ska bevisas för Tukes senast den 1 juli 2017. De nuvarande examina och kompetensproven inom kylbranschen lämpar sig för certifiering av nya personer i dessa områden.

Den nya kompetensförordningen gör det nationella förfarandet enhetligt med EU-bestämmelserna genom att definitioner i enlighet med F-gasförordningen tillämpas på installations- och underhållsverksamheten. Vid installation och underhåll krävs kompetens endast om man vid utförandet av dem kopplar gasledningar eller öppnar en kyl- eller gaskrets på annat sätt. Enligt den tidigare förordningen krävdes kompetens vid installation av alla kylanordningar, även om en kyl- eller gaskrets inte öppnades eller kopplades.

Mera info hittar du på http://tukes.fi/sv/Aktuellt/Meddelanden/Kylmedieaffarer/Ny-kompetensforordning-for-kylbranschen/

 

Logga in/ut